Förslag till dagordning vid sammanträde med styrelsen för

Hökensås Golfklubb måndagen den 3 febr. 2003 kl. 18.00.

på Föreningssparbanken, Tidaholm.

 

 

§1                  Ordföranden öppnar mötet

 

§2                  Val av justeringsman, förslag Mikael Erdeus  

 

§3                  Dagordningen godkännes

 

§4                  Föregående mötets protokoll

 

§5                  Rapporter:

            a)         Kassör

b)                  Bankom.

c)                  Klubbhus

            d)         Junior o elitkom.

            e)         Medlemskom.

            f)          PR-kom.

            g)         Tävlingskom.

h)                  Utbildningsled.

i)                    Damkom.

j)                    Seniorkom.

k)                  AU

 

§6        Inför årsmötet:

a)      bokslut –02

b)      budget –03

c)      verksamhetsberättelse

d)      verksamhetsplan

e)      investeringar

f)        uppskattning för gott arbete

 

§7        Utbildningshelg, Skövde, sammanställning av intresserade

 

§8        SGF-kort

 

§9        Ombud VGF:s årsmöte

 

§8        Övriga frågor

 

§9        Mötet avslutas

 

 

Välkomna!

 

 

Benny Göthberg  / ordf. Hökensås Golfklubb