Förslag till dagordning vid sammanträde med styrelsen för

Hökensås Golfklubb måndagen den 11 nov. 2002 kl. 18.00.

hos Bergboms, Hjo.

 

 

§1                  Ordföranden öppnar mötet

 

§2                  Val av justeringsman, förslag Mikael Erdéus

 

§3                  Dagordningen godkännes

 

§4                  Föregående mötets protokoll

 

§5                  Rapporter:

            a)         Kassör

b)                  Bankom.

c)                  Klubbhus

            d)         Junior o elitkom.

            e)         Medlemskom.

            f)          PR-kom.

            g)         Tävlingskom.

h)                  Utbildningsled.

i)                    Damkom.

j)                    AU

 

§6        Information:

            a) Utvärdering av Golfa Runt Vättern

 

§7        Årsmöte:

a)      Lokal o datum

b)      Tidsram för budgetarbetet

 

§8        Utvärdering av styrelsens utvecklingsområde 2002

 

§9        Nya utvecklingsområde 2003

 

§10      Övriga frågor

 

§11      Mötet avslutas

 

 

Välkomna!

 

 

 

Benny Göthberg  / ordf. Hökensås Golfklubb