Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: info@hokensasgk.org

Referat årsmötet

Hökensås Golfklubb har haft vårårsmöte i klubbhuset på Hökensås med ett 60-tal medlemmar närvarande.
Ordförande Roger Käll inledde mötet genom att blicka tillbaka i tiden och se till den utveckling som klubben åstadkommit under gångna året. Vi slutade 2016 med 701 medlemmar och 4000 greenfeegäster, många av dem var dessutom återkommande boendegäster på vår anläggning. Vi har startat upp en damsatsning som slagit väl ut, en blomstrande juniorverksamhet och har haft en fin tävlingsverksamhet inom klubben.
Dagordningen godkändes och till mötesordförande valdes Lisbeth Göthberg. Man gick igenom den ideella klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt lyssnade till revisorernas berättelse. Årsmötet fastställde och godkände årets resultat och balansräkning. Styrelseledamöter för ideella klubben valdes under höstårsmötet och därav var detta inte en punkt för mötet.

Mötet övergick till föreningsstämma, där ekonomiska föreningens årsredovisning samt revisionsberättelse redogjordes. Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning och man konstaterade att klubbens ekonomi är god och stabil. Val av styrelseledamöter och suppleanter i ekonomiska föreningen: 
Thomas Johansson (ordf), Stellan Rylander (ledamot), Nina Gillbo (ledamot), samt Tomas Uvesten (suppl). Revisor: Håkan Forsberg och omval av valberedningen; Eva Arnell Ek och Lisbeth Göthberg.
För övrigt redogjordes att klubben fått nytt arrendeavtal med markägaren på 25 år framåt, fastigheter har köpts tillbaka i klubbens ägo och arbetet för att driva banan helt ekologiskt går in i skarpt läge under 2017. Klubbchef Malin Ingsten avslutade mötet genom att berätta om kommande projekt och satsningar för verksamheten 2017, där bland Golfens dag den 20 maj kommer bli en stor aktivitet.

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org